Wygodna Dostawa bez Dodatkowych Opłat! 

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego – Antoniewicz Concept.pl

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Sklep internetowy www.antoniewiczconcept.pl, prowadzony jest przez Antoniewicz Concept sp. z o.o. z z siedzibą w Warszawie, przy ul. Płosa 1/u5 wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z
Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego – Antoniewicz Concept.pl

§ 2

Definicje

1. Sprzedawca – Antoniewicz Concept sp. z o.o. z siedzibą w 03-531 Warszawie, przy ul. Płosa 1/u5, wpisaną  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 5243000882, REGON 528018735
2. Klient - podmiot gospodarczy dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu internetowego – Antoniewicz Concept
3. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu internetowego Antonio Concept
4. Sklep internetowy– Ant prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym
www.antoniewiczconcept.pl
5. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego
systemu zawierania umów na odległość (w ramach sklepu internetowego Antoniewicz Concept), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
6. Regulamin - niniejszy regulamin w sklepie internetowym Antoniewicz Concept
7. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
8. Konto - konto klienta , są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o
złożonych przez niego Zamówieniach w Antoniewicz Concept
9. Formularz rejestracji - formularz dostępny w sklepie internetowym www.antoniomeble.pl, umożliwiający utworzenie Konta.
10. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w sklepie internetowym Antoniewicz Concept
złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
11. Koszyk – element oprogramowania w sklepie internetowym Antoniewicz Concept, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
12. Produkt - dostępny w sklepie internetowym Antoniewicz Concept rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
13. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego Antoniewicz Concept Przez Umowę Sprzedaży rozumie
się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

1. Adres Sprzedawcy: ul. Płosa 1/u5, 03-531 Warszawa
2. Adres e-mail Sprzedawcy: [email protected]
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 22 299 21 81
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 87 1600 1169 1713 1490 9000 0001
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów
podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania w sklepie internetowym www.Antoniewicz Concept.pl, w tym przeglądania asortymentu, oraz składania zamówień na
Produkty, niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies,,
d. zainstalowany program FlashPlayer (do odtwarzania filmów)

§ 5

Informacje ogólne

1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za
zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu w sklepie internetowym Antoniewicz Concept spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym
działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością w sklepie internetowym Antoniewicz Concept z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie w sklepie internetowym Antonio Meble możliwe jest wyłącznie po założeniu poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek
VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt
dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest
informowany w sklepie internetowym Antoniewicz Concept w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili
wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6

Zakładanie Konta w sklepie internetowym Antoniewicz Concept

1. Aby założyć Konto w sklepie internetowym Antoniewicz Concept, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie pełnych danych firmy wpisanych do KRS lub CEIDG
2. Założenie Konta w sklepie internetowym Antoniewicz Concept jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu
rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu
jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w
szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. zalogować się do Sklepu
2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do
koszyka”
3. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić
zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
4. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić
zamówienie w określonym terminie.

§ 8

Oferowane metody dostawy oraz płatności

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
a. Przesyłka kurierska,
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność – przedpłata przelewem na konto Sprzedawcy
2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu BlueMedia S.A. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie internetowej https://bluemedia.pl/
4. Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic

5. Termin płatności:

6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 9

Wykonanie umowy sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu
przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z
§ 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego
przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej
Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego
przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez
Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych, Klient obowiązany jest do opłacenia z góry
zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
4. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z
zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas
składania Zamówienia.
5. Dostawa Produktu odbywa się na całym świecie.

§ 10

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w tym art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

- pisemnie na adres: 03-531 Warszawie, przy ul. Płosa 1/u5

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres:  03-531 Warszawie, przy ul. Płosa 1/u5. W przypadku Klienta będącego konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

7. Czas rękojmi wynosi 2 lata

§ 11

Prawo odstąpienia od umowy

1. Zamawiany towar jest spersonalizowany i dotyczy rzeczy nieprefabrykowanej, wykonanej według
specyfikacji klienta, służącej zaspokojeniu zindywidualizowanych potrzeb. Oznacza to, że
produkty spersonalizowane, wykonane na specjalne zamówienie klienta nie podlegają prawu do
odstąpienia od umowy.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane w sklepie internetowym Antoniewicz Concept.pl zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest:
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają
na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z
co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu prawa gospodarczego; ustawy o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl